Danh mục tài liệu BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Thủy
Ngày gửi: 19h:59' 07-11-2013
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
DANH MỤC TÀI LIỆU BDTX KHỐI THCS
Địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn
Mật khẩu: 123456

THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS

THCS 2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS

THCS 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt

THCS 4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS

THCS 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên

THCS 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

THCS 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

THCS 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

THCS 10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục

THCS 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường
THCS

THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS

THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học

THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp

THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

THCS 16: Hồ sơ dạy học

THCS 17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực

THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin

THCS 20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học

THCS 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

THCS 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

THCS 25: Viết sáng kiến trong trường THCS

THCS 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

THCS 27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

THCS 28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên 

THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục

THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

THCS 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm

THCS 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

THCS 34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

THCS 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

THCS 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS

THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS

THCS 39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh
THCS

THCS 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục

THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS 
Gửi ý kiến